Cart

No products
Course number: 220901

Inburgeringscursus A2+KNM+Examentraining +Taalmaatje (overdag)

Inburgeringscursus A2+KNM+Examentraining +Taalmaatje (overdag)
Course number: 220901

Inburgeringscursus A2+KNM+Examentraining +Taalmaatje (DUO-lening of zelf betalen)

Deze cursus werkt in 50 lessen van 3 uur toe naar niveau A2. Het startniveau is A1. De cursus neemt ongeveer 4 maanden in beslag. Je leert lezen, luisteren, schrijven, spreken en grammatica.

We bieden in dit pakket buitenschoolse opdrachten bij de methode Van Start, waarbij taalvrijwilligers worden ingezet om de cursisten te begeleiden bij de uitvoering. De opdrachten zijn afgestemd op de thema's van het lesboek en worden door de docent uitgelegd. Door het uitvoeren van buitenschoolse opdrachten samen met een vrijwilliger willen we cursisten helpen bij het spreken van Nederlands om zo meer ervaring en zelfvertrouwen te krijgen. Ook willen we hen motiveren om meer met Nederlands bezig te zijn buiten de lessen. Want uiteindelijk geldt: hoe meer taalcontacten, hoe sneller iemand Nederlands leert!

 • Klassikaal onderwijs in groepen van maximaal 14 deelnemers.
 • Vanaf de eerste les wordt er uitsluitend Nederlands gesproken.
 • U krijgt 3 keer per week, 3 uur Nederlandse les.
 • Om in te schrijven moet u het westers schrift beheersen en minimum middelbaar onderwijs in het land van herkomst te hebben genoten.
 • Inschrijven door een intakeformulier, een intakegesprek en een taalleerbaarheidstoets.
 • De cursus wordt afgesloten met een klassikale toets voor lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast is er een individueel mondeling examen. Als je slaagt, beheers je het Nederlands op niveau A2 en ontvang je een certificaat waarmee je door kunt naar niveau B1. 

Aanmelden: Voor een afspraak stuur a.u.b. een e-mail naar info@hamrah.nl. U kunt ook bellen of een Whatsapp bericht sturen naar (06) 24 600 511.

A2+KNM+Exam training +Language buddy (DUO-loan or own money)

This course works in 50 lessons of 3 hours to level A2. The start level is A1. The course takes approximately 7 months to complete. You learn to read, listen, write, speak and grammar. Knowledge of Dutch Society (KNM) and Exam training are part of the course.

In this package, we offer extracurricular assignments with the Van Start method, in which language volunteers are deployed to guide the course participants in the implementation. By carrying out extracurricular assignments together with a volunteer, we want to help students speak Dutch to gain more experience and self-confidence. We also want to motivate them to spend more time with Dutch outside of classes. Because ultimately the following applies: the more language contacts, the faster someone learns Dutch! 

 • Classroom teaching with maximum 14 students in a class.
 • From the first lesson, only Dutch is spoken.
 • You get 3 hours of Dutch lessons, 3 times a week.
 • To register, you must master the Western script and have had a minimum of secondary education in the country of origin.
 • Register via an intake form, an intake interview and a language learnability test.
 • The course concludes with a classroom test for reading, listening and writing. There is also an individual oral exam. If you pass, you will master Dutch at level A2 and you will receive a certificate with which you can proceed to level B1.

Appointment: For an appointment, please email to info@hamrah.nl. You can also call or send a WhatsApp message to (06) 24 600 511.

Maandag 29 augustus 2022
50 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 9:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 2,400,00 plus € 100,00 materiaalkosten te betalen tijdens de eerste les. Betaling in 0 termijnen is mogelijk. (klik hier).
9:30 - 12:30
Locatie: Hamrah Centrum (1e verdieping) (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Enrol >