Cart

No products

Algemene voorwaarden

Blik op Werk

Inleiding

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Aard van de overeenkomst 

1.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het cursusblad de Onderwijsovereenkomst.

1.2. In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen. Bepalingen die specifiek gaan over de door de cursist te volgen cursus staan in het cursusblad. Het cursusblad is een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. Overal waar in deze overeenkomst ‘cursus’ staat, wordt de cursus bedoeld zoals vermeld op het cursusblad.

Wijzigingen in het opleidingstraject 

2.1. De cursusinstelling maakt het rooster en de locaties op tijd en ruim voor het begin van de lessen aan de cursist bekend.

2.2. De cursist moet de cursusactiviteiten volgens het geldende rooster volgen.

2.3. De cursusgegevens zoals opgenomen in artikel 1 van het cursusblad kunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd of aangevuld, al dan niet via, in of na overleg met of op advies van een functionaris van de cursusinstelling (met uitzondering van 2.5). De cursusinstelling kan de cursist hierin altijd actief adviseren. Het cursusblad wordt dan gedurende de looptijd vervangen door een nieuw cursusblad, dat de cursusinstelling schriftelijk (op papier / digitaal) stuurt naar de cursist.

2.4. Als de cursist niet akkoord gaat met de inhoud van het nieuwe cursusblad al dan niet omdat de originele of aangepaste cursusgegevens niet correct zijn weergegeven, dan moet hij dit binnen tien schooldagen schriftelijk of mondeling aan de cursusinstelling doorgeven. De cursusgegevens worden in dergelijk geval gecorrigeerd, vervangt het nieuwe cursusblad het vorige cursusblad en wordt daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst. Als de cursist niet binnen de afgesproken termijn reageert, blijft de cursist in dit geval de cursus volgen zoals vermeld op het vorige cursusblad.

2.5. De cursusinstelling mag het rooster, de locaties en de docenten/coaches om organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen wijzigen. De cursusinstelling spant zich in wijzigingen van het rooster , de lokatie en/of de docent/coach op tijd door te geven aan de cursist.  Voor deze wijzigingen hoeft Hamrah de cursusblad niet aanpassen of vervangen.

2.5. Wijzigingen in het opleidingstraject vormt geen reden voor het inbinden van de overeenkomst of afzeggen van de cursus.

2.6. De cursusinstelling verwacht van de cursist dat hij op tijd, dat wil zeggen voor het begin van de cursusactiviteit, op de locatie aanwezig is.

Inhoud opleidingstraject inburgeringsexamen

3.1. De studiebelasting is verdeeld over contacturen en zelfstudie.

3.2. De totale studiebelasting op de cursuslocatie is tussen 6 en 9 uur per week (2 a 3 lessen per week, 2,5 a 3 uur per les), tenzij het anders is vermeld op de cursusblad.

3.3. De totale zelfstudiebelasting is minimaal 5 uur per week.

3.4. De minimale groepsgrootte is 7 personen. De maximale groepsgrootte is 15 personen,

3.5. Indien de cursisten akkoord gaan, kan een groep gevormd worden met een minimum van 2 cursisten. In dit geval hangt het aantal contacturen en cursusgeld af van de grootte van de groep en kan afwijken van de informatie op de website van Hamrah.

3.6. De inburgeringsexamens worden afgenomen door DUO. De cursusinstelling heeft geen verantwoordelijkheid over de wijze en de vorm van afname van de examens. Informatie hierover kan worden verkregen op de website van DUO, www.inburgeren.nl

Wederzijdse inspanningsverplichting 

4.1. De cursusinstelling organiseert het onderwijs op zo’n manier dat de cursist de cursus redelijkerwijs binnen de gestelde termijn met succes af kan ronden. De cursusinstelling draagt zorg voor het realiseren van de ingeroosterde lessen en andere activiteiten en zorgt in het geval van lesuitval voor een passend alternatief voor zo ver als toepassing.

4.2. De cursusinstelling verplicht zich tot de uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.

4.3. De cursist spant zich zo goed mogelijk in de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. In het bijzonder is de cursist verplicht daadwerkelijk aan cursusactiviteiten deel te nemen (met een minimum aanwezigheidspercentage van 80%), tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden verwacht voor zo ver van toepassing.

4.4. De cursist is persoonlijk verantwoordelijk voor het behalen van een goed eindresultaat (diploma/certificaat). De cursusinstelling kan om welke redenen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van een goed eindresultaat (geen diploma/certificaat).

Financiële verplichtingen 

5.1. Aan het volgen van de opleiding zijn vastgestelde les- en/of cursusgelden verbonden. Het cursustarief is inclusief intake, toetsen, lessen, lesmateriaal, examens (1 x alle examens) en eventuele aanvullende taalcoaching, reiskosten  (zie 5.9) en/of een laptop in bruikleen.

5.2. De cursist krijgt het benodigde lesmateriaal, tenzij anders aangegeven, uitgereikt van de cursusinstelling bij de eerste les van de cursus. Hamrah is niet BTW-plichtig en zal daarom geen BTW in rekening brengen.

5.3. De cursusinstelling bekostigt de onderwijsactiviteiten en de daarvoor benodigde inventaris die op basis van het betreffende cursus noodzakelijk zijn om cursisten in staat te stellen het onderwijs te volgen.

5.4. De cursist dient het aangegeven cursustarief voor beëindiging van het opleidingstraject te hebben voldaan.

5.5. Indien de cursist op eigen initiatief de cursusinstelling definitief verlaat/heeft verlaten, ontslaat dit de cursist niet van de verplichting de aan de cursus verbonden kosten te voldoen.

5.6. Indien de cursist door de cursusinstelling definitief van de cursus wordt verwijderd, ontslaat dit de cursist niet van de verplichting de aan de cursus verbonden kosten te voldoen.

5.7. Indien met wederzijds goedvinden (cursist en cursusinstelling) het cursuscontract wordt beëindigd en dit door beiden schriftelijk is bevestigd, bestaat er geen verplichting tot de betaling van het restant van de cursusgelden voor de niet gevolgde lessen.

5.8. Indien de cursist overlijdt, bestaat er geen verplichting tot betaling van het restant van de cursusgelden.

5.9. De cursist dient bij het tekenen van de overeenkomst de bijbehorende facturen te tekenen.

5.10. De cursist is een zelfbetaler of heeft een lening via DUO verkregen. De cursist dient het aangegeven cursustarief voor beëindiging van het opleidingstraject te hebben voldaan. Het cursusgeld van DUO cursisten wordt door DUO voldaan. Er wordt per kwartaal naar DUO gefactureerd (max. € 1.250,00 per kwartaal). Dit wordt rechtstreeks aan de cursusinstelling voldaan. Mocht DUO de cursusgeld op welke reden dan ook niet betalen, dient cursist zelf voor de betaling zorgen. Indien door administratieve fouten (bv datum van twee facturen valen op hetzelfde kwartaal) de facturen niet door DUO wordt voldaan dient de cursist de facturen overnieuw te tekenen.

Ziekte en afwezigheid 

6.1. Als de cursist wegens ziekte of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden cursusactiviteiten niet kan volgen, is hij/zij verplicht zich uiterlijk voor aanvang van de lessen af te melden via info@hamrah.nl, dan wel telefonisch bij de docent.

Rechten en plichten van de cursist  

7.1. Door ondertekening van de cursusovereenkomst, gaat de cursist akkoord met:

Uitwisseling van de NAW-gegevens en informatie van de cursist door de cursusinstelling en DUO ten behoeve van de registratie van de examenuitslagen.

Uitwisseling van zijn/haar gegevens door de cursusinstelling en de organisatie die in opdracht van Blik op Werk door het Keurmerk Inburgering het tevredenheidsonderzoek uitvoert en het meewerken aan dit  onderzoek.

Het machtigen van de cursusinstelling om namens hem/haar examens en examenresultaten bij DUO aan te vragen.

7.2. De cursist verstrekt de cursusinstelling voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst de persoonsgegevens (m.b.t. artikel 7 lid 1.1 en 1.2).

7.3. Indien hij/zij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat er onjuiste informatie is verstrekt, kan de cursist van deelname worden uitgesloten.

7.4. De cursist houdt zich in de gebouwen van de cursusinstelling en de daaraan verbonden terreinen aan de daarvoor geldende voorschriften.

7.5. In het geval dat het Keurmerk Inburgeren van de cursusinstelling tijdens het tekenen van deze overeenkomst ‘tijdelijk ongeldig’ is en daarna wordt ingetrokken, dan heeft de cursist het recht om, als hij/zij niet op de hoogte was van de tijdelijke ongeldigheid zonder verdere opgaaf van redenen: het contract te ontbinden met volledige vergoeding van eventuele betaalde facturen, de cursus af te maken onder de lening- en vergoedingsfaciliteit.

Schorsing en verwijdering 

8.1. Als de cursist zich niet aan de regels van de cursusinstelling houdt, kan de cursusinstelling de cursist schorsen.

8.2. De cursusinstelling kan de cursist maximaal vijf lesdagen met onmiddellijke ingang schorsen. Deze termijn kan nog eens met maximaal vijf lesdagen worden verlengd.

8.3. De cursusinstelling kan de schorsing schriftelijk of mondeling doorgeven aan de cursist. De reden, de startdatum en de duur van de schorsing moeten worden vermeld. De cursusinstelling moet een mondelinge schorsing meteen schriftelijk bevestigen. De hiervoor omschreven punten moeten dan ook worden vermeld.

8.4. De cursist kan binnen vijf werkdagen na het opleggen van de schorsing zijn reactie schriftelijk aan de cursusinstelling kenbaar maken.

8.5. De cursist die tijdens een cursusactiviteit ongewenst gedrag vertoont, kan door de daartoe aangewezen persoon uit de cursusactiviteit worden verwijderd.

8.6. De cursist kan van de cursusinstelling worden verwijderd nadat hij een schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen en daarbij is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen en/of nalaten of als hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag.

8.7. De cursist heeft het recht in bezwaar te gaan tegen het besluit van de cursusinstelling om hem te verwijderen. Een bezwaar kan binnen 10 werkdagen op papier of per mail worden toegestuurd aan Hamrah, Noordsingel 43a, 3035 EJ, Rotterdam, info@hamrah.nl.

Aansprakelijkheid 

9.1. De cursusinstelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst op grond van schorsing en/of verwijdering van de cursist.

9.2. Deelname aan het opleidingstraject is voor eigen risico van de cursist en de cursusinstelling aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het opleidingstraject ontstaan verlies, diefstal, verduistering en/of beschadiging van eigendommen van de cursist, alsmede voor tijdens het opleidingstraject opgelopen persoonlijk letsel van de cursist.

Procedure voor geschillen en klachten 

10.1. Op de dienstverlening van de cursusinstelling is het klachtenreglement van toepassing.

10.2. De klachtenregeling is te vinden op de internetsite van Hamrah en is op aanvraag beschikbaar.

10.3. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel de beëindiging daarvan worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

Privacyreglement

11.1. Op de registratie en verwerking van de persoonsgegevens is het privacyreglement van toepassing.

11.2. Het privacyreglement is te vinden op de internetsite van Hamrah en is op aanvraag beschikbaar.

Duur, Annulering en beëindiging overeenkomst 

12.1. Deze overeenkomst treedt na ondertekening in werking en wordt in principe aangegaan voor de duur van de cursus.

12.2. Annulering van een inschrijving voor een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden. Mondelinge annuleringen gelden niet. Bij annulering gelden de volgende regels:

Vanaf één maand voor de aanvang van de cursus kan de cursus kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen een week na de aanvang van de cursus en/of tekenen van de overeenkomst wordt een kwart van de totale cursusprijs met een minimum van € 500,= in rekening gebracht. Na een week van aanvang van de cursus is restitutie niet mogelijk.

12.3. De overeenkomst eindigt zonder restitutie van cursusgeld: als de cursist de opleiding met succes heeft afgerond; door het verstrijken van de termijn waarvoor deze overeenkomst is aangegaan; als de cursist de cursusinstelling op eigen initiatief definitief heeft verlaten, als de cursusinstelling de cursist van de opleiding verwijdert; bij overlijden van de cursist.

12.4. De overeenkomst eindigt met restitutie van cursusgeld: als voortzetting van het contract redelijkerwijs niet langer van de cursist kan worden gevergd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een verhuizing van de cursist naar een andere woonplaats, in dit geval heeft de cursist een maand opzeg termijn; indien met wederzijds goedvinden (cursist en cursusinstelling) het cursuscontract wordt beëindigd en dit door beiden schriftelijk is bevestigd (zie ook 5.7); als de cursist in het gelijk wordt gesteld na arbitrage.

Toepasselijke regelingen 

13.1. Naast de bepalingen in deze overeenkomst en voor zover niet in strijd met deze overeenkomst zijn de volgende regelingen van toepassing, zoals luidend en aan de cursist bekend gemaakt op de datum van ondertekening van de onderwijsovereenkomst:

Privacyreglement

Klachtenreglement

13.2. De bovenstaande regelingen zijn gepubliceerd op de website van Hamrah (www.hamrah.nl).

Slotbepaling

In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van Hamrah.