Bestellijst

Geen bestellingen

Veelgestelde vragen privacyverkaring

Veelgestelde vragen privacyverklaring Hamrah 

Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens Met deze privacyverklaring willen wij u helder informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Neemt u contact met ons op wanneer u vragen of opmerkingen heeft? 

Wie is verantwoordelijk voor uw contactgegevens? 

Hamrah (K.v.K. 60245980) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Zo stelt Hamrah vast hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Ons bezoekadres is Strevelsweg 350, 3075BZ Rotterdam. Telefoonnr. 016-24 600 511, e-mail: info@hamrah.nl

Wie is de contactpersoon bij Hamrah m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens? 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens bij Hamrah dan kunt u contact opnemen met: dhr P. Hanifi Moghaddam, 06 - 24 600 511, info@hamrah.nl

Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen door Hamrah? 

Hamrah verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld door gegevens die u aan ons verstrekt tijdens een Intakegesprek of gesprek met een Cursist begeleider, tijdens
een sollicitatieprocedure of aanstellingsgesprek of bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met u als ZZP’er of ketenpartner. Deze gegevens kunnen ook worden verkregen door de contact formulier van Hamrah’s website of in het contact dat wij met u hebben per email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Grondslagen 

Wij verwerken uw gegevens niet zonder reden en alleen als wij deze nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. Bepaalde persoonsgegevens hebben wij nodig om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen in het kader van de Wet Inburgering, of op basis van het sociale zekerheids- of arbeidsrecht. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Hamrah hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

 • Een gedegen dienstverlening bieden; 
 • De dienstverlening verbeteren; 
 • De financiële belangen van Hamrah beschermen; 
 • Systemen van Hamrah beheren en beveiligen;
  Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk aan u worden gevraagd. U wordt in die gevallen gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Hamrah? 

Hamrah verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 • Geboortedatum en –plaats 
 • Geslacht 
 • Burgerservicenummer 
 • Scholing en leerprofiel 
 • Werkervaring 
 • Datum van aanmelding en doorlooptijd van het cursustraject 
 • Aantal gevolgde lesuren (presentie) 
 • Examenuitslagen 
 • Indien voortijdige beëindiging van het cursustraject; reden van beëindiging. 
 • Financiële gegevens 
 • Tevredenheid van opdrachtgevers én individuele klanten over geleverde diensten 
 • Bankrekeningnummer 
 • Kopie paspoort (bij arbeidsovereenkomsten) 
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden 
 • CV 
 • Ziekmeldingen 
 • Gegevens in een plan van aanpak 
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid 
 • Gespreksverslagen 
 • Inhoud van communicatie 
 • foto’s

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Hamrah verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • Het onderhouden van contact; 
 • Een goede en efficiënte dienstverlening; 
 • Beheer van het cliëntenbestand; 
 • Het verrichten van administratieve handelingen; 
 • Het bepalen van het cursustraject; 
 • Het bieden van begeleiding op maat; 
 • Verbetering van de dienstverlening; 
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; 
 • Facturatie van het cursusgeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 
 • Het aanvragen van examens en diploma’s bij DUO 
 • Verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn t.b.v. het Keurmerk Blik op Werk 
 • Benchmarking; 
 • Facturering; 
 • Verantwoording naar DUO; 
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 
 • Marketing; 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
 • Het voeren van geschillen;

Wie heeft bij Hamrah toegang tot mijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn bij Hamrah enkel inzichtelijk voor de medewerkers die daar vanuit hun functie noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben. Alle medewerkers van Hamrah hebben een geheimhoudingsplicht inzake alle gegevens welke bekend zijn omtrent werkgever, alsmede de relaties van werkgever of aan werkgever gelieerde bedrijven.

Wanneer worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
In het kader van haar dienstverlening kan Hamrah persoonsgegevens uitwisselen. Hamrah kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, onderzoeksbureaus of ingeschakelde ZZP’ers of ketenpartners (Volksuniversiteit). In het kader daarvan worden aan deze andere partijen (derden) persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Voor zover derden gegevens verwerken ten behoeve van Hamrah, doen zij dat als verwerker en heeft Hamrah met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover derden de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent dat ook zij een grondslag moeten hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Hamrah aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Hamrah zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Worden mijn gegevens buiten de EER doorgegeven?
Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Hamrah zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na deze termijn worden gegevens verwijderd of geanonimiseerd (niet naar een persoon terug te herleiden) opgeslagen. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Hamrah zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Worden er cookies en scripts geplaatst op de website van Hamrah? 

 • Op de website van Hamrah worden functionele, analytische en marketing/tracking cookies uitgezet. Deze cookies verzamelen statistieken om het gebruik van de website te kunnen analyseren en te verbeteren.
 • 'gegevens delen' uitgezet; Google kan de verzamelde persoonsgegevens onze
  bezoekers niet voor eigen doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor het maken van benchmarks van de prestaties van vergelijkbare websites en verbetering van de Analytics-dienst.
 • gekozen om geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Dataverwerking van invulformulieren
Ingevulde persoonsgegevens op de website worden verwijderd door Hamrah als ze niet meer nodig zijn. In ieder geval uiterlijk 6 maanden na de invuldatum van het formulier.

Hoe wij uw gegevens beveiligen?

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hamrah de volgende maatregelen getroffen:

 • maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen te garanderen;
 • maatregelen gericht op het tijdig kunnen herstellen van de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonsgegevens bij een fysiek of technisch incident; 


Op technische vlak hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • twee factor authenticatie, logging, up to date firewalls en virusscanners, software tegen malware-aanvallen, het periodiek maken van back-ups, software en procedures waarmee de verantwoordelijke of verwerker wordt geattendeerd op het dreigende verstrijken van een bewaartermijn.


Daarnaast hebben we volgende organisatorische maatregelen genomen:

 • het beperken van de kring van functionarissen die toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens tot die personen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • het verlenen van toegang aan deze personen tot enkel persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • het overeengekomen van een geheimhoudingsbeding met alle personen aan wie toegang tot persoonsgegevens zal worden verleend;
 • het bewaren van persoonsgegevens in cloud;
 • het bewaren van papieren dossiers in afsluitbare kasten;
 • het creëren van informatieveiligheidsbewustzijn onder medewerkers;
 • het houden van adequaat toezicht op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft het recht om Hamrah een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Hamrah verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over de privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Hamrah
T.a.v. Dhr P. Hanifi Moghaddam
Adres: Mauritsweg 23, 3012 JR, Rotterdam

Tel.nr.: 06- 24 600 511
E-mail: info@hamrah.nl

Wij vragen u, om bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hamrah, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen ‘veel gestelde vragen’ privacyverklaring 

Deze ‘veel gestelde vragen’ privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2021. 

Hamrah kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Hamrah, en niet op verwerkingen via websites van derden waar u op onze website naar kunt worden doorverwezen.